Styret i Amasone

Leder
Frode A Larsen
mob: +47 922 40 412
epost: leder@amasone.no

Nestleder
Morten Varsla
mob: +47 900 35 810
epost: Varsla@varsla-bygg.no

Sportslig Leder/Styremedlem
Erik Dreier
mob: +47 410 40 676
epost: erik.dreier@traveladvance.no

Sekretær
Tone Hellum
mob: +47419 34 400
epost: post@amasone.no

Kasserer
Vibeke Tonning
mob: +47 482 07 305
epost: faktura@amasone.no

Medlemsansvarlig
Wenche Løvik
mob:+47 416 02 354
epost: medlem@amasone.no